Framtiden möts bäst med

TILLITSBASERAD STYRNING

Vi är mitt i ett paradigmskifte och förutsättningen för att kunna möta de utmaningar framtiden har för oss och de krav våra anställda kommer att ställa på oss är tillit.
TILLITSDELEGATIONEN 2016-2020

TILLIT I OFFENTLIG SEKTOR

Tillitsdelegationen var en delegation utsedd av regeringen, med riksdagens stöd att under perioden 2016-2020 genomföra projekt som främjade idé- och verksamhetsutveckling i kommuner och landsting.
Det handlade om att titta på möjligheterna för offentlig sektor att göra en resa från styrning och ledning enligt New Public Management till tillitsbaserad styrning och ledning.
Delegationen lyfte framförallt fram 7 vägledande principer.


7 vägledande principer

#1

Tillit

Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar.

#2

Medborgarfokus

Sätt medborgaren och brukarens upplevelse samt kunskap i fokus och försök förstå vad som värdesätts.

#3

Helhetssyn

Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten, det vill säga medledarskap, och samverka över gränser.

#4

Handlingsutrymme

Delegera befogenheter och mandat, välkomna medbestämmande.

#5

Stöd

Säkerställ ett verksamhetsnära, serviceinriktat och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten.

#6

Kunskap

Premiera kunskapsutveckling, ständigt lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

#7

Öppenhet

Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera kritik.

Tillitsdelegationens förslag

Rapporterna

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.


Dokument
Rubrik

SOU 2018:38

Styra och leda med tillit - Forskning och praktik


Läs
SOU 2018:47

Med tillit växer handlingsutrymmet - Tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn


Läs
SOU 2019:43

Med tillit följer bättre resultat - Tillitsbaserad styrning och ledning i staten


LÄS
Premium

List the features, services, or products included in this package package. Motivate your visitors to choose this option.


Buy